EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Encuentra el camino a tu futuro

START-UP PROMOTION FOR ENTREPRENEURIAL RESILIENCE

SuperSUPER - Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience

SUPER - PODPORA PODNIKATELSKÉ ŽIVOTASCHOPNOSTI START-UPŮ

SUPER nabízí následující nástroje podpory podnikání a business inkubátorů v univerzitním prostředí:
i. Výsledky analýzy faktorů úspěchu business inkubátorů – literární rešerše a mezinárodní výzkum.
ii. Soubor nástrojů (toolkit) pro manažery inkubátorů.
iii. Tréninkové materiály pro začínající podnikatele a jejich vyučující.

Cíl projektu

Hlavním cílem SUPER projektu je pomoci univerzitám nastavit efektivní systém podpory studentů se zájmem o podnikání – jak ve fázi rozvoje nápadu, tak při jeho přeměně na fungující firmu. Výstupem projektu jsou materiály, které univerzitám pomohou jak při rozhodování o založení podnikatelského inkubátoru, tak při jeho rozvoji. Další materiály se zaměřují přímo na studenty se zájmem o podnikání a pomáhají s rozvojem znalostí a dovedností nutných pro úspěšný rozjezd a rozvoj podnikání. Výsledky projektu míří na celou Evropu a všechny informace jsou veřejně dostupné na stránce otevřených vzdělávacích zdrojů (Open Educational Resources) v řadě jazykových mutací.

Význam pro vládu

SUPER je plně v souladu s horizontálními a odvětvovými prioritami programu Erasmus +, a to následovně: Horizontální priorita 1, strana 106: rozvíjení základních a průřezových dovedností (jako je podnikání) ve všech oblastech vzdělávání. SUPER si klade za cíl vytvořit systémy pro podporu podnikatelských inkubátorů a podnikání na vysokých školách, a podpořit tak studenty těchto institucí při přeměně myšlenek do praxe a při reálném zakládání firem. Projekt je inovativním způsobem zaměřen na rozvoj základních a průřezových dovedností ve smyslu iniciativy a podnikatelského ducha: inovace je obsažena v přístupu “vybavit” a “umožnit”.

Projekt SUPER má dvojí poslání: na jedné straně pracuje na nosném systému na úrovni vysokých škol s nástroji pro zajištění účinné a efektivní podnikatelské inkubace (to znamená s "infrastrukturou" pro podporu podnikatelského talentu studentů); na druhé straně pracuje se studenty prostřednictvím praktických tréninků zaměřených na založení a vedení vlastního podnikání.

Zvláštní priorita pro vysokoškolské vzdělávání 1: podpora implementace agendy modernizace vysokošloského vzdělávání. SUPER jasně reaguje na mnoho priorit stanovených v Modernizaci vysokého školství v Evropě 2011. SUPER je ve všech ohledech, které se týkají vysokoškolských institucí, platformou pro budování a růst podnikatelského ducha a podnikání studentů. Kromě toho je SUPER plně v souladu s Modernizací vysokého školství dle Evropské komise a to zejména s Doporučením 10:

  • Vysoké školy by měly zavést a podpořit křížové, transdisciplinární a interdisciplinární přístupy k výuce a učení, které studentům pomohou rozvíjet široké porozumění podnikatelskému a inovativnímu myšlení ", skupiny modernizace vysokoškolského vzdělávání" zlepšení kvality učení a výuky ve vysokoškolských institucích EU, 2013
  • “Podpora růstu a tvorby pracovních míst – program pro modernizaci evropského systému vysokoškolského vzdělávání”, který doslovně vyzývá vysoké školy a členské státy, aby “podporovaly studentské podnikání a inovativní spolupráci mezi univerzitami a podnikatelskou praxí.”
  • "Závěry rady o podnikatelském vzdělávání a školení", leden 2015 propagovat a podporovat iniciativy studentského podnikání, například podporou vytváření vhodného vzdělávacího prostředí, zajištění řádného profesního poradenství na všech úrovních vzdělávání a dostupnosti mentoringu a inkubátorů pro začínající podnikatele.

SUPER je také plně v souladu se Zvláštní prioritou vysokého školství (Průvodce programem, str. 107) "rozvíjet aktivní spolupráci mezi VŠ a partnery mimo akademickou sféru, tj. podniky, profesními organizacemi, obchodními komorami"; Zvláštní priorita vysokoškolského vzdělávání: "posílit vazby mezi vzděláváním a podniky" - SUPER využije inovativní nástroje, prostředky a zdroje vysokých škol k propojení mezi sektorem vzdělávání a podnikatelským sektorem.

SUPER navíc reaguje na roztříštěnost systémů pro podporu podnikání napříč institucemi vysokoškolského vzdělávání, jak zdůrazňuje Evropská komise, Pracovní skupina pro podnikatelské vzdělávání (2014): "snaha jednotlivých členských států, aby ve vzdělávání podporovaly a prosazovaly podnikání, je roztříštěná a postrádá soudržnost".

Super PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt byl financován za podpory Evropské komise. Tento web a jeho obsah reflektují názory jeho autorů a komise nenese odpovědnost za jakékoli užití informací zde uvedených.

Esamus +