EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Nájdi svoju cestu do budúcnosti

PODPORA PODNIKATEĽSKEJ ŽIVOTOASCHOPNOSTI START-UPOV

SuperUniverzita Komenského v Bratislave


Univerzita Komenského v Bratislave je v sú?asnosti najstaršou a najvä?šou univerzitou na Slovensku.  Jej vznik v roku 1919 mal mimoriadny význam pre rozvoj kultúry, vedy a vzdelanosti na Slovensku. Po?as jej doterajšej existencie získalo na nej akademické tituly desiatky tisícov absolventov a stala sa vskutku národnou univerzitou s významným medzinárodným uznaním. V sú?asnosti na nej študuje približne 30 000 študentov v rôznych študijných odboroch a formách štúdia.

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave je sú?as?ou najstaršej, najvä?šej, a najprestížnejšej slovenskej univerzity. Zámerom jej zakladate?ov bolo vytvori? na Slovensku fakultu, ktorá by výu?bu v študijnom odbore manažment zabezpe?ovala takým spôsobom ako vo svete uznávané Business Schools, ktoré pôsobia na zahrani?ných univerzitách. Fakulta má najlepšie renomé medzi slovenskými manažérskymi a biznis školami. Už pä?krát (naposledy za r. 2013) ako jediná vysoká škola u nás zameraná na vzdelávanie v oblasti biznisu a manažmentu, získala významné ocenenie Eduniversal agency ako Excellent Business School, ktorá je národne silná a má významné medzinárodné vz?ahy. Fakulta sa profiluje ako významné centrum výskumu podnikania v národnom aj medzinárodnom kontexte.

Poslaním Fakulty managementu UK je pripravova? kvalitných a konkurencieschopných absolventov, ktorí sú schopní pracova? v tímoch alebo zastáva? manažérske pozície v organizáciách rôzneho typu a zamerania na základe nadobudnutých najnovších poznatkov z teórie manažmentu, k rozvíjaniu ktorej fakulta prispieva  svojou vlastnou vedecko-výskumnou ?innos?ou.

V rámci prijatej stratégie fakulta deklaruje svoj zámer pokra?ova? v doterajšom vývoji a úspešnom pôsobení v študijnom odbore manažment a ako integrálna sú?as? Univerzity Komenského prispieva? k jej rozvoju ako „výskumnej univerzity“. Úzke prepojenie pedagogickej a vedecko-výskumnej ?innosti, spolu s rozvíjaním kontaktov s manažérskou praxou, vníma ako ú?innú cestu k presadzovaniu trendov budovania znalostnej spolo?nosti.

Orientácia fakulty na problematiku podnikania je inštitucionalizovaná v existencii katedry zameranej na podnikanie - Katedry stratégie a podnikania, ktorá je od roku 2011 národným koordinátorom a realizátorom projektu GEM, svetovo najrozsiahlejšej akademickej štúdie o podnikaní, ktorú tým priviedla po prvýkrát aj na Slovensko. Pri katedre tiež pôsobí Poradenské a rozvojové centrum zamerané na rozvoj podnikate?ských a poradenských zru?ností študentov a poskytovanie poradenstva a podpory pre podnikate?ov. V rámci Univerzity Komenského sa ako jedno z prvých pracovísk usiluje o aplikáciu konceptu podnikate?skej univerzity (Entrepreneurial University). Katedra úzko spolupracuje so Slovak Business Agency (bývalá Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania), Združením mladých podnikate?ov Slovenska a Univerzitou tretieho veku na rôznych projektoch zameraných na rozvoj podnikate?ských zru?ností a riadenia mikrobiznisu.

Katedra stratégie a podnikania je aktívne zapojená do aktivít Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského. Univerzitný vedecký park je orientovaný na oblasti molekulárnej medicíny, enviro-medicíny a biotechnológií, ale to dáva priestor pre podnikate?ské aktivity cez ich vedecko-podnikate?ské inkubátory. Takáto štruktúra je výsledkom organického ekosystému zahr?ujúceho súkromný sektor a investi?né fórum.

 

Oficiálna webstránka Fakulty managementu UK v Bratislave je www.fm.uniba.sk.

 

 

 


Viac info


Super PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt je finančne podporovaný Európskou komisiou. Táto internetová stránka a jej obsah vyjadruje iba názory autorov a komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie, ktoré môže vyplývať z informácií tu uvedených.

Esamus +