EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Nájdi svoju cestu do budúcnosti

PODPORA PODNIKATEĽSKEJ ŽIVOTOASCHOPNOSTI START-UPOV

SuperUniverzita Komenského v Bratislave


Univerzita Komenského v Bratislave je v súčasnosti najstaršou a najväčšou univerzitou na Slovensku.  Jej vznik v roku 1919 mal mimoriadny význam pre rozvoj kultúry, vedy a vzdelanosti na Slovensku. Počas jej doterajšej existencie získalo na nej akademické tituly desiatky tisícov absolventov a stala sa vskutku národnou univerzitou s významným medzinárodným uznaním. V súčasnosti na nej študuje približne 30 000 študentov v rôznych študijných odboroch a formách štúdia.

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave je súčasťou najstaršej, najväčšej, a najprestížnejšej slovenskej univerzity. Zámerom jej zakladateľov bolo vytvoriť na Slovensku fakultu, ktorá by výučbu v študijnom odbore manažment zabezpečovala takým spôsobom ako vo svete uznávané Business Schools, ktoré pôsobia na zahraničných univerzitách. Fakulta má najlepšie renomé medzi slovenskými manažérskymi a biznis školami. Už päťkrát (naposledy za r. 2013) ako jediná vysoká škola u nás zameraná na vzdelávanie v oblasti biznisu a manažmentu, získala významné ocenenie Eduniversal agency ako Excellent Business School, ktorá je národne silná a má významné medzinárodné vzťahy. Fakulta sa profiluje ako významné centrum výskumu podnikania v národnom aj medzinárodnom kontexte.

Poslaním Fakulty managementu UK je pripravovať kvalitných a konkurencieschopných absolventov, ktorí sú schopní pracovať v tímoch alebo zastávať manažérske pozície v organizáciách rôzneho typu a zamerania na základe nadobudnutých najnovších poznatkov z teórie manažmentu, k rozvíjaniu ktorej fakulta prispieva  svojou vlastnou vedecko-výskumnou činnosťou.

V rámci prijatej stratégie fakulta deklaruje svoj zámer pokračovať v doterajšom vývoji a úspešnom pôsobení v študijnom odbore manažment a ako integrálna súčasť Univerzity Komenského prispievať k jej rozvoju ako „výskumnej univerzity“. Úzke prepojenie pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, spolu s rozvíjaním kontaktov s manažérskou praxou, vníma ako účinnú cestu k presadzovaniu trendov budovania znalostnej spoločnosti.

Orientácia fakulty na problematiku podnikania je inštitucionalizovaná v existencii katedry zameranej na podnikanie - Katedry stratégie a podnikania, ktorá je od roku 2011 národným koordinátorom a realizátorom projektu GEM, svetovo najrozsiahlejšej akademickej štúdie o podnikaní, ktorú tým priviedla po prvýkrát aj na Slovensko. Pri katedre tiež pôsobí Poradenské a rozvojové centrum zamerané na rozvoj podnikateľských a poradenských zručností študentov a poskytovanie poradenstva a podpory pre podnikateľov. V rámci Univerzity Komenského sa ako jedno z prvých pracovísk usiluje o aplikáciu konceptu podnikateľskej univerzity (Entrepreneurial University). Katedra úzko spolupracuje so Slovak Business Agency (bývalá Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania), Združením mladých podnikateľov Slovenska a Univerzitou tretieho veku na rôznych projektoch zameraných na rozvoj podnikateľských zručností a riadenia mikrobiznisu.

Katedra stratégie a podnikania je aktívne zapojená do aktivít Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského. Univerzitný vedecký park je orientovaný na oblasti molekulárnej medicíny, enviro-medicíny a biotechnológií, ale to dáva priestor pre podnikateľské aktivity cez ich vedecko-podnikateľské inkubátory. Takáto štruktúra je výsledkom organického ekosystému zahrňujúceho súkromný sektor a investičné fórum.

 

Oficiálna webstránka Fakulty managementu UK v Bratislave je www.fm.uniba.sk.

 

 

 


Viac info


Super PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt je finančne podporovaný Európskou komisiou. Táto internetová stránka a jej obsah vyjadruje iba názory autorov a komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie, ktoré môže vyplývať z informácií tu uvedených.

Esamus +