EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Nájdi svoju cestu do budúcnosti

PODPORA PODNIKATEĽSKEJ ŽIVOTOASCHOPNOSTI START-UPOV

SuperIDP SAS


IDP, s pobo?kami v Taliansku a v Bruseli, bolo zaloen v roku 1996 partnermi, ktor pracuj v Bruseli v rmci politk a programov financovania E od roku 1991.

IDP sa opiera o viac ako 20 rokov sksenost so spracovanm, vvojom, podvanm a riadenm spench eurpskych projektov. Od roku 1999 IDP vyvja a realizuje aj pecializovan vzdelvacie kurzy pre tudentov odbornho vzdelvania
(VET) a prpravy dospelch, ktor sa zameriavaj vlu?ne na otzky svisiace s E (EU intitcie, politiky, programy, projektov riadenie at?.), pri?om poskytuj v priemere +1000 hodn trningov pre +550 dospelch ?astnkov ro?ne.

IDP tie organizuje tudijn nvtevy v intitcich E v Bruseli alebo ?as? skupn na hlavnch udalostiach E (napr. Dni otvorench dver DG Regio); okrem toho sa z?ast?uje na vetkch podujatiach E, ktor sa konaj v Bruseli (informa?n dni, konferencie, stretnutia at?.) a m pravideln kontakt so zstupcami intitci, odbornkov, zdruen a projektov.

Ako poskytovate? vzdelvacch sluieb, IDP organizuje, riadi a dodva vysokokvalitn pecializovan kolenia pre miestne a in verejn orgny so zameranm na rzne aspekty projektovho manamentu, plnovania, finan?nho riadenia, implementcie, zskavania finan?nch prostriedkov at?. Okrem poskytovania sluieb verejnosti a tretiemu sektoru, IDP ponka sluby intitucionlnym klientom nrodnch aj regionlnych samosprv. Okrem toho IDP je v s?asnosti zmluvnm partnerom intitci / agentr E a v roku 2010 zskal dve zmluvy s nimi a to na zklade vberovho konania.


Viac info
Kontakt: networks@idpeuropa.com

Super PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt je finančne podporovaný Európskou komisiou. Táto internetová stránka a jej obsah vyjadruje iba názory autorov a komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie, ktoré môže vyplývať z informácií tu uvedených.

Esamus +