EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Nájdi svoju cestu do budúcnosti

PODPORA PODNIKATEĽSKEJ ŽIVOTOASCHOPNOSTI START-UPOV

SuperIHF, INSTITUT DE HAUTE FORMATION AUX POLITIQUES COMMUNAUTAIRES ASBL


IHF, Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl, je neziskov organizcia zaloen v Bruseli (Belgicko) v roku 2003.

Hlavnm cie?om IHF je poskytn? komunite (vrtane neziskovch a miestnych organizci) pomoc pri rozvoji irej medzinrodnej spoluprce prostrednctvom aktivt odbornej prpravy v oblasti eurpskych politk a renia eurpskych hodnt.

Jednm z prostriedkov na dosiahnutie tohto cie?a je organizcia vysoko pecializovanch kurzov a seminrov zameranch na rozvoj eurpskych projektov. Kurzy sa zameriavaj na politiky a legislatvu E, medzinrodn vz?ahy a projektov manament, ktor podporuj monos? ?asti na programoch financovanch E.

IHF organizuje aj tudijn skupiny pre mladch absolventov, zstupcov miestnych orgnov, mal a stredn podniky, univerzity, ktor podporuj aktivity mobility na rznych rovniach odbornej prpravy. Od roku 2004 IHF zorganizovala viac ako 40 tudijnch pobytov v Bruseli pre viac ako 500 ?ud.

IHF ako asociovan partner sa z?astnil  v projektoch financovanch E, pri?om prispel hlavne k reniu vstupov projektov a ich vyuvaniu. IHF poskytuje ?aliu pomoc prostrednctvom neustleho monitorovania legislatvy E a aktivt eurpskych intitci a nslednho renia svisiacich informci, pomoci pri h?adan partnerov a budovan siet kontaktov.

V?aka svojej prtomnosti v Bruseli IHF asbl zskal relevantn sksenosti v organizcii aktivt zameranch na renie a valorizciu na rovni E prostrednctvom kontaktov s poslancami EP, inmi eurpskymi zdrueniami a intitciami, zainteresovanmi stranami, spotrebite?skmi skupinami at?.


Viac info
Kontakt: training@ihfeurope.eu

Super PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt je finančne podporovaný Európskou komisiou. Táto internetová stránka a jej obsah vyjadruje iba názory autorov a komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie, ktoré môže vyplývať z informácií tu uvedených.

Esamus +