EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Nájdi svoju cestu do budúcnosti

PODPORA PODNIKATEĽSKEJ ŽIVOTOASCHOPNOSTI START-UPOV

SuperVYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAHE


Vysoká škola ekonomická v Prahe (VŠE) bola založená v roku 1953. Ponúka vzdelávanie pre svojich 16 000 študentov na 6 fakultách: Fakulta financií a ú?tovníctva, Fakulta medzinárodných vz?ahov, Fakulta podnikohospodárstva, Fakulta informatiky a štatistiky, Národohospodárska fakulta a Fakulta manažmentu v Jind?ichovom Hradci. VŠE patrí pod?a agentúry Eduniversal medzi najlepšie "biznis školy" v strednej a východnej Európe.

Fakulta podnikohospodárstva patrí medzi najuznávanejšie biznis školy strednej a východnej Európy. Dva programy fakulty sa objavujú v rebrí?ku Financial Times najlepších manažérskych programov vo svete. S deviatimi katedrami sa fakulta zameriava na poskytovanie kvalitného vzdelávania pre manažérov komer?ných i neziskových spolo?ností, ako aj podnikate?ov. Okrem bakalárskeho, magisterského a doktorského štúdia ponúka fakulta MBA program s akreditáciou FIBAA.

Katedra podnikania má cie? by? vedúcim vzdelávacím, výskumným a konzulta?ným centrom pre podnikanie v rámci ?eskej republiky. Hlavné zameranie katedry sa týka za?ínajúcich firiem a riadenia inovácií. Okrem poskytovania kurzov pre hlavnú špecializáciu v manažmente poskytuje katedra aj špecializáciu v oblasti podnikania. ?lenovia katedry sa zú?ast?ujú na ve?kých medzinárodných podnikate?ských projektoch a projektoch týkajúcich sa inovácií, ako sú Globálny monitor podnikania, CID (6. FP), CUPESSE (7. FP), PSED a ?alších. Katedra každoro?ne organizuje konferenciu zameranú na riadenie inovácií, podnikanie a trvalú udržate?nos?. Úzko spolupracuje s xPort - podnikate?ským inkubátorom VŠE.


Viac info


Super PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt je finančne podporovaný Európskou komisiou. Táto internetová stránka a jej obsah vyjadruje iba názory autorov a komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie, ktoré môže vyplývať z informácií tu uvedených.

Esamus +