EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Nájdi svoju cestu do budúcnosti

PODPORA PODNIKATEĽSKEJ ŽIVOTOASCHOPNOSTI START-UPOV

Super

strojZainteresované strany | Späť


Všeobecný prehľad


Case Studies


Operational Tools


Links of interest
Zainteresované strany (Stakeholderi)

Zainteresovanými stranami (stakeholderi) vášho univerzitného inkubátora sú tí jednotlivci alebo inštitúcie, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo ovplyvnené inkubátorom alebo majú naň nejaký vplyv. "Podpora zo strany stakeholderov je rozhodujúcim faktorom úspešnosti zriadenia a prevádzky inkubátorov." (Európska komisia, 2002)

Počas zakladacej fázy je hlavným stakeholderom univerzita, ktorá je pravdepodobne iniciátorom inkubátora a zároveň to môžu byť aj iné zainteresované strany do navrhovaného projektu inkubátora (napríklad v pozícii zakladateľa / spoluzakladateľa).

Hlavné skupiny stakeholderov, ktoré by mali byť identifikované prostredníctvom analýzy zainteresovaných strán (tzv. stakeholder analysis) v počiatočných fázach procesu zakladania univerzitného inkubátora sú:

ZÁKAZNÍCI UNIVERZITNÉHO INKUBÁTORA:
sponzori inkubátora,
(koncoví) užívatelia inkubátora.

Read more

This is the first version of SUPER Toolkit.
As we constantly try to improve of SUPER Toolkit, we appreciate your feedback and comments. New improved version of it will we available here in June 2018.
Thank you.

View PDFSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt je finančne podporovaný Európskou komisiou. Táto internetová stránka a jej obsah vyjadruje iba názory autorov a komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie, ktoré môže vyplývať z informácií tu uvedených.

Esamus +